Vi bruger Cookies!     

         
 X     

Stedet hvor voksne par danser fra 60ér til 90ér musik


 

Referat af generalforsamling i Sønderborg Danseclub.

 

Afholdt februar den 24. februar 2017, kl. 19.30 på  Store Rådhusgade 3. Sønderborg.

 

 

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen.

 

 

 

1. Valg af dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog Kaj Christensen som dirigent.

 

Kaj Christensen blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

Indbydelse sendt til medlemmer, den 27. januar pr. mail og brev, samt omdelt på danseaftenen den 27. januar 2017.

 

 

 

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen for generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 

4. Indkomne forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

6. Valg til bestyrelsen.

 

7. Eventuelt.

 

 

 

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

Dagsordenen godkendt.

 

 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2016. Leo Petersen.

 

Bestyrelsens beretning ved Sønderborg Danseclubs generalforsamling fredag den 24. februar 2017

 

 

 

Dansestedet:

 

”Den flyvende hollænder” blev etableret efter at sidste danseaften

 

på BRONX var den 22. maj 2015.

 

Vi fik en aftale med Glen Hollænder & Pia Lange, og løst praktiske ting:

 

Den 22. august . kulturaften bekendtgjorde Pia Lange at Hollænder

 

ikke mere forpagtede vores dansested.

 

Ved samtale med ejer Bjarne Kock. samme dag bekræftede han at vi

 

forsat kan benytte stedet.

 

I fik alle et ”flyverblad ” om skiftet og heldigvis overtog Karina  barjobbet igen.

 

Husk at få de rigtige dansedatoer .  Her i 2017

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Ved konstituering af bestyrelse 2016  blev :

 

Leo Petersen. Formand.

 

Aage Mølholt. Næstformand.

 

Vibeke Midtgaard. Kasserer.

 

Erik Rudbeck. Bilagskontrollant.

 

Christa Asmussen. Suppleant.

 

Tak for jeres indsat og husly til vores bestyrelsesmøder.

 

 

 

Vi har haft 10 dansearrangementer og 4 bestyrelsesmøder.

 

( bestyrelsen har bestemt at møderne der holdes privat, at der gives 250,- kr. til dækning af mødeudgifter)

 

 

 

Hjemmesiden .

 

Hjemmesidenwww.Danseclubben.skysite.dk har haft ca. 4000 besøgende.

 

I slutningen af 2012  stod den på 9000

 

    • 2013                    12000 ”¦......................   ca. 3000 besøg

    • 2014                   16000..............................ca. 4000

    • 2015                   20000...............................ca. 4000

    • 2017                    24000...................... igen ca. 4000

    • Tak til Steen for hans indrykninger.

      

     Medlemstal:

     Sønderborg Danseclubs medlemstal er stadig faldende  :

     2012 / 62     2013 / 45      2014 /48     2015/42       2016 /39

      

     Andre initiativer:

     Søndag den 17. april var vi en grupper der støttede Christines initiativ

     med TANZT på Tastruper krog.

     .Det var jo gemythle og mødte andre ivrige dansere på den anden side grænsen. Med levende musik undt swung.

      

     Leo Petersen har deltaget i Sønderborg kommunes møde vedrørende

     foreningsudvikling og mulige forenings samarbejdspartnere

     Ringridnings kaffe 2016

     Husk kaffearrangementet til ringridning 2017. Vi så jo billeder i JV

     at mange af jer var tilstede. Så hvorfor ikke fælles bord i 2017.

      

     Vibeke Midtgaard 

     fortæller om Sommerfesten 2016.

     Fredag den 16. juni kl. 16 i Skyttehuset.

     Der blev betalt ”festgebyr” på 50,-kr.

     Skydningens vinder blev..........

      

     Sommerfest 2017

     Var programsat til fredag den 16. juni men det er muligt eventuelt  at holde sommerfesten fredag den 30.juni derfor spørger vi jer senere under eventuelt hvilken dato passer bedst?

      

     Christa Asmussen.

     fortæller om Julefrokosten

     Julefrokosten samme sted, var jo en dejlig årsafslutning. med mad fra Kvicklys delikatesse samt Svends glade harmonika juletoner.

     Pakkeleg afviklet og Tak til Kajs dansemusik der fik gang i dansebenene

     Der var 22 deltagere.

      

     I år 2017 går vi tilbage til lørdag Aften!

     Julefrokostens start tidspunkt kl. 17.00 ?

      

     Omtale:

     Venskabsklubben på Dybbøl forsamlingshus har opløst sig selv

     grundet falden deltager interesse samt økonomien.

      

     Årets dansepar 2016

     Bliver ved denne generalforsamling uddelt for første gang:

     Begrundelse er at det par der møder flittigt op samt at det gode humør altid er med.

     Årets dansepar skal kåres her i aften med denne danseskulptur.

     Det er jer her i forsamlingen der sætter navn på, hvilket par det bliver.

      

     Tak.

     Til godt samarbejde i bestyrelsen, samt medlemmernes festlige væremåde

     til hver danseaften her i Sønderborg Danseclub.

     Men det er nødvendigt at stramme lidt op. Med 13 deltagere til én aften var det ikke sjovt for Karina at stå her.

      

 

Herefter satte dirigenten bestyrelsen beretning for 2016 til debat.

 

Ingen bemærkninger til beretningen.

 

 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 

Dirigenten gav Vibeke Midtgaard ordet.

 

Vibeke Midtgaard gennemgik Sønderborg Danseclubs regnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2016..

 

 

 

Hovedpunkter i regnskabet pr. 31.12.2016.

 

Indtægter.

 

Kontingent 2016   kr.   7.900,00

 

Sommerfest          kr.   650,00

 

Julefrokost            Kr.  4.40,00

 

Diverse indt.         Kr.  0,00

 

Indtægter i alt        kr.   12.950,00

 

 

 

Udgifter.

 

D:F:H                   Kr. 4.700,00

 

Bestyrelsesmøde   Kr.  700,00

 

Kontorartikler       Kr.   820,00

 

Sommerfest          kr.  1.041,50

 

Julefrokost            Kr.  4.689,55

 

Diverse udgifter     Kr.  932,50

 

Udgifter i alt          Kr.  12.883,55

 

Driftsresultat         Kr.  66,45

 

Total                     Kr.  12.450,00

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver.

 

Bankkonto            Kr.  5.520,92

 

Kontant                Kr.  828,4500

 

Total                     Kr.  6.349,37

 

Passiver.

 

Egenkapital           Kr.  6.282,92. pr. 31. december 2015.

 

Driftsresultat         Kr.  66,45

 

Total                     Kr.  6.349,37

 

 

 

Regnskabet er revideret, den 6. januar 2017, og fundet i overensstemmelse med bilagene. Indestående på bankkonto er til stede.

 

Vibeke Midtgaard. Kasserer. Erik Rudbeck. Bilagskontrollant.

 

 

 

Herefter satte dirigenten regnskabet for 2016 til debat.

 

Ingen bemærkninger til regnskabet.

 

 

 

4. Indkomne forslag.

 

Ved tidsfristens udløb var der ikke indkomne nogen forslag,

 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen vil foreslå uændret årskontingent på kr. 400 i 2016.

 

Formanden for Sønderborg Danseclub orienterede om bestyrelsesbeslutningen taget på Danseclubbens bestyrelsesmøde den 7. februar 2017.

 

 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 

På generalforsamlingen skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem med en 2 års valgperiode. Samt 2 suppleanter der vælges for 1 år.

 

På valg er:

 

Aage Mølholt. Bestyrelsesmedlem. Modtager genvalg. Genvalgt.

 

Christa Asmussen. Suppleant. Modtager genvalg.  Genvalgt.

 

Erik Rudbeck. Suppleant. Modtager genvalg.  Genvalgt.

 

 

 

7. Eventuelt.

 

På generalforsamlingen var der mødt 20 medlemmer af Sønderborg Danseclub.

 

På generalforsamlingen blev Ulla og Jørgen Peder Detlevsen, Egernsund valgt til årets dansepar ved afstemning bland de fremmødte medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg den 26. februar 2017.

 

 

 

Kaj Christensen. Dirigent.

 

 

 

Aage Mølholt. Referent

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 


 


 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamlingen i Sønderborg Danseclub.
Afholdt den 22. februar 2013, kl. 19:30 på Zanzibar, Sønderborg.

 

Dagsorden for generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Danseclubben har været på forsiden af JydskeVestkysten

30 medlemmer af Sønderborg Danseclubben er mødt til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslog Kaj Christensen som dirigent.

Kaj Christensen blev valgt som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Herefter blev dagsordenen for generalforsamlingen gennemgået.

Ingen bemærkninger til dagsordenen. Dagsordenen godkendt.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

Bestyrelsens beretning  2012

Vores vedtægter siger at det er bestyrelsens beretning, derfor deles den op således, at hvert bestyrelses medlem tager et afsnit.

 

Leo Petersen.

Der har i 2012 været 10 danseaftener og 7 bestyrelsesmøder, På mødet den 6. marts 2012 konstituerede bestyrelsen sig.

Leo Petersen. Formand

Rita Snerling Kristensen. Nyvalgt. Næstformand.

Vibeke Midtgaard. Kasserer.

Aage Mølholt. Suppleant.

Erik Rudbeck. Bilagskontrollant.

Anton M. Johannsen var i året tilknyttet bestyrelsen som webmaster på vores hjemmeside

www.danseclubben.skyside.dk

Hjemmesiden har til dato haft ca. 9.000..besøgende fra starten af hjemmesiden..

Anton M. Johannsen, har i år ikke kunne afse tid til danseaftener eller deltagelse i bestyrelsesmøder på grund af hans arbejdsplaner.

Han vil dog stadig varetage ajourføring af Danseclubbens hjemmeside.

Tak for hans indsats.-

I februar 2011 var vi 67.medlemmer ...i december 2012 var vi 61medlemmer.

(3 par mindre).

 

 

Rita Snerling Kristensen. Fraværende

Leo Petersen beretter på Rita Snerling Kristensens vegne.

Der har været 2 temaaftener i løbet af foråret. ”Gæt film plakater ” og ”Krydstogtaften”

Disse temaaftener gav en god presseomtale i Ugeavisen, og Lokalbladet ”Budstikken” samt JydskeVestkysten og Radio Als.

Det siger Sønderborg Danseclub tak for.

I januar havde vi opfordret alle til at gætte gamle filmplakater. Der blev rigtig gættet, ikke altid lige rigtig, selv om plakaterne var fra vores ungdom, men hukommelsen kan jo svigte lidt en gang imellem.

Den 27.april havde vi et lille oplæg med Karsten Schøn, som fortalte om sine krydstogts arrangementer.

Det var en hyggelig informativ oplevelse, med professionelle fremvisninger krydret med anekdoter og humor.

Der blev stimuleret så vi kunne fornemme et krydstogt. Ingen blev søsyge.

 

Aage Mølholt

I februar måned kom Anton M. Johannsen med et forslag i bestyrelsen, om afholdelse af et loppemarked på havnens sommermarked på Dybbølsiden.

Der afholdes 4 markeder om året.

Danseclubben vil deltage i et, det er for at lodde stemningen og se om det kan givet et overskud til Danseclubben.

Det første marked er en prøve på afholdelse af loppemarked.

Hvis det er en succes, er der mulighed for at deltage i flere loppemarkeder.

Loppemarkedet på Fisketorvet lørdag den 2.juni 2012.

På dagen der startede tidligt med reservering af plads og rejsning af Leo´s telt.

Dagen forløb fint med rigtig varierende vejr (regn og sol) men med en rigtig god handel. Der blev udvist et rigtig stort handelstalent.

Der var en del af Danseclubbens medlemmer der stod i boden på skift ca. 1 time, men var der faktisk hele dagen på grund af spændingen.

Dem der stod i boden bestemte selv prisen, idet det drejede om at få solgt så meget som muligt.

Samtidig er der positivt at lære danseklubbens medlemmer at kende under andre forhold.

Loppemarkedet gav næsten 1.400 kr. i overskud. Man kan sige, at det ikke er meget men det er dog en begyndelse.

Loppemarkeder på havnen vil blive gentaget i 2013.

 

Erik Rudbeck.

Sommerfesten 2012

Som sædvanlig havde vi en dejlig sommerfest. Vejret var desværre ikke det bedste.

Vi kunne ikke sidde udenfor og nyde vores grillmad, men til gengæld kunne vi sidde inde i

et dejligt klubhus og nyde dejlig udsigt over Alssund.

Vi var ikke så mange ca. 30 personer, Derfor håber vi, at der bliver større tilslutning i år.

Desværre kan vi ikke være i klubhuset ved ”verdens ende” længere men Kaj & Leo har fundet et andet godt sted. Skyttehuset.

Derfor håber vi, at alle har tid og lyst til at deltage i dette dejlige arrangement, det kan kun anbefales.

(Danseclubben betaler husleje & Grillkul). I medbringer selv mad, drikkevarer og godt humør.

 

Vibeke Midtgaard.

Julefrokosten på Zanzibar

30 deltagere samlet ved et langt bord virkede godt. Tak til Zanzibars bordopstilling.

Buffet manglede lidt lys og afviklingen af julefrokosten virkede lidt langtrukken, så vi kom senere i gang med at danse.

Måske ville en juleplatte være løsningen næste år.

Hvad mener I om det? I kan kommentere det efter beretningen.

Det er vigtigt at vi er fuldstændig opsatte på spændende musik for at få aftenens deltagere ud på dansegulvet.

Skriv musikemner op. Hver gang Du hører noget godt. Det kan være solist, musik og titel.

Danseclubben sponsorerede en juleøl til alle deltagere og mandelgaven blev udleveret.

 

Leo Petersen.

Danseclubben fremtid.

Skyttehuset på militæret terræn, ingen gadebelysning.  Ikke skytteforeningen

Temaerne har givet os presseomtale -dog uden at det har givet medlemsfremgang.

Hvad gør vi så? Skal vi i bestyrelsen komme med ideer, eller nedsætte en gruppe Bestående af bestyrelse og medlemmer til at pege hvilken retning vi skal gå?

Tema aften, hvor vi inviterer til en Danseclubs aften med 30 minutters opvisning/demonstration af ”Salsa” eller ”Tango”

Eller sætter en målsætning, at de af vore medlemmer der vil med på en ”Oslo” tur.

Hvor vi hver især sparer op til en sådan tur. ”Kiel-Oslo ” og retur, om et års tid?

Det kunne også være at henvendelse til Kultur i Syd for at pege på en koncert.

Alsion eller Teaterforeningen!

Eller en bustur til et sted hvor der er levende musik, en aften, udover vores Club aften.

Alt er et spørgsmål om interesse og smag.

Men vores tema aftener (2 om året), mener jeg ikke vi kan undvære.

Lad os diskutere dette under eventuelt.

Ligeledes hvilket agitations materiale der skal fremstilles for at få flere medlemmer?

Tak for et godt samarbejde bestyrelse og medlemmer

På bestyrelsens vegne.

Leo Petersen

 

Herefter satte dirigenten bestyrelsens beretning for 2012 til debat.

Spørgsmål vedrørende dansedatoer i maj juni 2013.

Disse datoer er ændret på grund af helligdage. Datoerne er ændret på Danseclubbens hjemmeside.

Herefter blev beretningen Vedtaget.

 

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Dirigenten gav Vibeke Midtgaard ordet.

Vibeke Midtgaard Sønderborg Danseclubs regnskabet for 2012.

Hovedpunkter i regnskabet for 2012.

Indtægter                          18.776,00 kr.

Udgifter                            16.863,75 kr.

Overskud                           1.925,25 kr.

 

Aktiver pr. 31.12.2012

Bankkonto                         3.780,43 kr.

Kontant beholdning            3.097,00 kr.

Total                                   6.877,43 kr.

 

Passiver pr. 31.12.2012

Egenkapital                         4.965,18 kr.

Driftsoverskud                    1.912,25 kr.

Total                                   6.877,43 kr.

 

Herefter satte dirigenten regnskabet for 2012 til debat.

Spørgsmål om hvad omkostningerne til krydstogtsaftenen var brugt til.

Omkostninger dækker en krydstogtsdrink til alle deltagerne og en gave til foredragsholderen.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

4. Behandling af bestyrelsens og indkomne forslag.

 

Der er ikke, inden for tidsfristen, indkommen nogle forslag til bestyrelsen.

 

E. Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent i 2013. Godkendt uden bemærkning.

 

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

På valg er.        Leo Petersen. Modtager genvalg. Genvalgt.

            Aage Mølholt. Modtager genvalg. Genvalgt.

 

7. Eventuelt.

Der blev fremsat forskellige forslag til Danseclubbens fremtidige aktiviteter.

Tur til Ribe fritidscenter.

Tur til Kandis koncert i Augustenborg.

En Teatertur. Der er ingen begrænsning for muligheder.

Deltagelse i de musikalske underholdninger der er på Rådhustorvet.

Forslag vedrørende lokaler hvor Danseclubben kan holde sommerfesten næste år.

Sportsfiskerforeningens Fiskehytte. Marineforeningens lokaler, begge ved Verdens Ende.

En Oslotur lyder interessant og fascinerende, men hvad koster det.

Mail tilbage om det er interessant

Bestyrelsen opfordres til at komme med et oplæg vedrørende en tur til Oslo.

Hvis Danseclubbens e-mail register ikke ajour, skal der sendes en e-mail til Leo Petersen eller Vibeke Midtgaard.

Det er OK, at holde sommerfesten i Skyttehuset. På det tidspunkt er en del af Skyttehuset ved at blive renoveret, men det vil ikke have indflydelse på sommerfesten.

 

Formand Leo Petersen. Tak til dirigenten for en god og sober styring af generalforsamling, og overrakte en flaske vin.

 

Formand Leo Petersen afsluttede generalforsamlingen med tak til medlemmerne for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

Sønderborg den 22. februar 2013.

Opdateret 28/02/2017

Besøg  
027203