Vi bruger Cookies!     

         
 X     

Stedet hvor voksne par danser fra 60ér til 90ér musik


   

Sønderborg Danseklubs vedtægter.

 

 

§1 Klubbens navn og hjemsted

 

Klubbens navn er Sønderborg Danseklub, med hjemsted i Sønderborg kommune.

 

§2 Klubbens formål

 

Klubbens formål er at give danseglade voksne par, mulighed for at udøve dans til blandet og god musik alle synes om, såvel rock, swing, fri dans og lige det man har lyst til, i socialt samvær med ligesindede.

At skabe samvær, trivsel og glæde ved dansen, samt bevare og viderebringe denne del af danse- og musikkulturen i det lokale samfund.

 

§3 Medlemmer

 

Stk.1. Som medlem af klubben kan optages par der aktivt vil deltage i klubbens formål. Bestyrelsen afgør ved simpelt stemmeflertal, optagelsen og ekskludering af medlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen kan tillade fortsat medlemskab for enkelt personer. Hvis pågældende har været "par medlem" i en længere periode.

 

§4 Kontingent

 

Til drift af klubbens formål, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§5 Regnskab og bilagskontrol

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Bilagene kontrolleres af den på generalforsamlingen valgte bilags kontrollant, og det er den samlede bestyrelse der skal underskrive det årlige regnskab.
Det kontrollerede regnskab fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.
Klubbens midler opbevares i et lokalt pengeinstitut.

 

§6 Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed, afholdes inden 3 måneder efter regnskabets udløb.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, med bekendtgørelse på danseaftenen før generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og disse skal optages på dagsordenen.

 

 

 

§7 Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal have følgende indhold:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen

7. Eventuelt.

 

§8 Stemmeret og afstemning

 

Stemmeret til generalforsamlingen, har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingentet, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
Forslag til vedtægtsændringer, kan kun vedtages 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§10 Bestyrelsen

 

Klubbens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af formand, næstformand og kasserer.

På lige år væges 2 bestyrelsesmedlemmer.

På ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted

 

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant og 1 bilagskontrollant.

Suppleant og bilagskontrollant vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

 

Suppleanten træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem eller bilagskontrollant forlader posten inden for valgperioden

Suppleant og bilagskontrollant kan deltage i bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde, umiddelbart efter årets generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger selv forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede, personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede. Hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

§11 Opløsning af klubben

 

Forslag til opløsning af klubben, kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt

indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer. Indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens formue/overskud til humanitære formål.

 

§12 Ikrafttræden

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28.11.2003, og træder i kraft med det samme.

 

Generalforsamlingen den 25.februar 2011.
§10 Bestyrelsens ledelse. Formuleringsændring i linje 5+6. Valg til bestyrelse.

 

Generalforsamlingen den 24. februar 2012.
§3 Medlemmer. Ændres til § 3 stk. 1. Medlemmer og § 3 stk. 2 tilføjes.

 

Generalforsamlingen den 28. februar 2014.
§7 Dagsorden: Teksten i dagsordenen ændret.

§10 Bestyrelsen. Tekst og valgprocedure ændret

 

Opdateret: 28. februar 2014

.


 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 11/03/2016

Besøg  
027203